భరత పుత్రుడా!-(గేయ సూక్తులు):-డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్-- కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల9948089819


 స్వార్థమే తన దేహ తపమని

వ్యర్థ జీవులు మురుయు చుందురు

స్వార్థ మున కే స్థాన మివ్వక

సాగిపోరా భరతపుత్రుడ!       6


మట్టి గుండెల నుండి తీసే

మణుల ముద్దల వెనుక నిలిచిన

పేద రైతుల ఉక్కు కండలె

వెలుగు రేఖలు భరతపుత్రుడ!     7


ఏడురంగులు కలసి ఉంటనె

ఇంద్ర చాపము వెల్లి విరియును

మతము లన్నియు హితము పలికిన

మమతనిలుచును భరత పుత్రుడ! 8