వందనాలు : -రావిపల్లి వాసుదేవరావు 9441713136

 వందనాలు వందనాలు

రైతన్నా వందనాలు 

నిరంతరం శ్రమించే 

కూలన్న వందనాలు 


తనకున్నా లేకున్నా 

ఇతరులకై రేయి పగలు 

పంటలు పండించేటి 

అన్నదాత వందనాలు 


తుఫాన్లు వరదలను 

విపత్తులను ఎదిరించి 

అలుపెరగక కష్టించే 

త్యాగమూర్తి వందనాలు 


రెక్కలు ముక్కలు చేసి 

చెమటలను చిందించి 

మట్టికి ప్రాణం పోసే 

ప్రాణదాత వందనాలు 


పండిన పంటకు ధర

గిట్టుబాటు కాకున్నా 

సేద్యం కొనసాగించే 

ధన్యమూర్తి వందనాలు