ఈ రోజు పద్య పరిమళం లో రామరాజ భూషణుడు రాసిన వసుచరిత్ర లోని పద్యాన్ని కొండల్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తున్నారు : మొలక