అమ్మే నాకు గురువు ( బాల గేయం)-- ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు అ ఆ ఇ ఈ వ్రాసిచ్చి 

దిద్దిన ఇచ్చే  అప్పచ్చి 

అమ్మే నాకు తొలి గురువు 

ఆడుతు పాడుతూ నేర్పేచదువు!


ఒకటీ రెండూ అంకెలనూ 

సుమతీ శతకం పద్యములూ 

రోజూ నేర్పి ఇష్టంగా 

బడిలో ఇంక కష్టంలేదుగా !


కాకీ పిచ్చుక కథలెన్నో 

కాశీ మజిలీ కథలెన్నో 

నీతి చంద్రిక చెప్తుంది 

జాతిని మరువకు అంటుంది!