పసిడిబాల- శతకసుధ-15:-డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్-- కోరుట్ల. జిల్లా:జగిత్యాల9948089819

 కులముమతములనుచు గోడు చేయగరాదు
కూడు బెట్ట దెపుడు కులము మతము
కులమతముల వీడి కలసిజీవించుమ
ప్రగతి శీల భావ పసిడి బాల!