రాఖీ పండుగ (మణిపూసలు )-తోకల నవ్య-9వ,తరగతిZPHS గుర్రాలగొందిజిల్లా సిద్ధిపేట.9704865816

రాఖీ పండుగవచ్చింది 
అమ్మ ఉదయం లేచింది
ఇంట్లో  పని యంత చేసి 
మమ్ముల తయారుచేసింది

కొత్త చీరను కట్టింది 
జడను చక్కగవేసింది 
చక్కగ ముస్తాబయ్యి
ఊరికి బయలుదేరింది 

బస్సు అమ్మ ఎక్కింది
సిద్దిపేటలదిగింది
రాఖీలనుకొనుక్కొని
ఆటోలోన ఎక్కింది 

మామ ఇంటికి చేరెను
 వారినందరినికలిసెను
మామకు రాఖీ కట్టిన
నోట్లో స్వీటు పెట్టెను

మామబట్టలు పెట్టెను 
అమ్మాఎంతో మురిసెను
కొన్ని రోజులు ఉన్నాక 
అమ్మ ఇంటికి వచ్చాను