బాలలు:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 బాలలండి బాలలు
అందాల బాలలు
దివినుండి భువికొచ్చిన
వినువీధి తారలు
బాలలను చూడగానె
చేయుడెపుడు ముద్దు
ఆటఆడి పాటపాడి
కలిసిపోండి ప్రతిపొద్దు
బాలలను ఎప్పుడైన
ఏడిపించ వద్దు
వారేగా భుమిమీది
దేవుళ్ళనుట కద్దు !!