వేసవి ..విందు ...!!:----------డా .కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్.-హన్మకొండ


 విన్నారా ..విన్నారా ...
ఎపుడైనా కన్నారా ...
వేసవిలో అందివచ్చే 
చల్లదనం గుర్తుకు తెచ్చే 
గడ్డకట్టిన మంచుముద్దల్లా 
కనిపించి -నోరూరించే ,
ముంజెలు ...
తాటిముంజెలు ...
చల్లని ముంజెలు ...
కమ్మని ముంజెలు ....
వేసవివేడిమికి ...
చల్లనిసమాధానం 
ఈ తాటిముంజెలు !
పల్లెల్లో .....
తాటి తోపుల్లో నేకాదు 
అమ్మకానికి 
అన్నిచోట్లా లభించే ..
సామాన్యుడి కి సైతం 
చల్లని విందు ...
వేసవిలో కనువిందు !
ఈ ముంజెలు --
జుర్రుకోవడం తెలిస్తే ,
బహుపసందు ...
కన్నుల్లా వోలిస్తే 
ఒక్కసారే గుటుక్కు ...!!