పద్య పరిమళం లో ఈ రోజు శ్రీ కృష్ణ శతకం మూడవ భాగం కొండల్ రెడ్డి గారు చెబుతున్నారు : మొలక