దంత వేదాంతం ...!!(దౌడలు ):------డా .కె .ఎల్వీ .- హన్మకొండ
పిల్లల్లారా ...
పాపల్లారా ...
విన్నారా -
ఈవిషయం 
ఎప్పుడైనా ...
ఆహారం నమిలే 
యంత్రం గురించి 
విన్నారా ..
మీరు విన్నారా !

నొరు అనే 
కోటగుమ్మం లో 
అడుగుపెట్టే 
ఆహారపదార్దాలను 
హాయిగ నమిలిపెట్టే 
దౌడల గురించి 
అవి పనిచెసే 
పద్దతి గురించి 
కన్నారా ?

ఎపుడైనా విన్నారా ?
పుర్రెకు అతుక్కుని  
కదలదు ..మెదలదు 
పైదౌడ ...అదే ..అదే ..
మాక్సిల్లా ....!

కీలు సహాయంతో 
పైకీ క్రిందికి కదులుతుంది 
నమలడంలో -
సహకరిస్తుంది ,
అదే ..అదే ..క్రింది దౌడ 
మాండిబుల్ ....!

నమలడమే కాదు సుమా ..
అందమైన ముఖానికి 
దౌడలెంతో ...
ఉపకరిస్తాయ్ ....!!

             .