ప్లవ నామకు స్వాగతం:-పొట్టోల్ల లహరి--10వ,తరగతిZPHS గుర్రాలగొందిజిల్లా సిద్దిపేట చరవాణి:9704865816
ఉగాది పండుగ వచ్చెను
ప్రకృతియే పరవశించెను
తెలుగు సంవత్సరమనియు
సంబురాలన్నొ తెచ్చెను 

గోధుమపిండే నాన్నను
అమ్మ తెమ్మని చెప్పెను 
శనగపప్పు బెల్లం కలిపి 
పూర్ణమును చేసి పెట్టెను

పిండిమిశ్రమంచేసెను
దానితో ముద్దలుచేసెను
అందులోపూర్ణము పెట్టి
భక్ష్యాలనన్నిచేసెను

అందరము కూర్చున్నాము 
పచ్చడినే తాగినాము
పంచాంగశ్రవణముచేసి
సంతోషంగా గడిపాము

ప్లవనామ వత్సరమొచ్చె
వసంతాన్ని వెంట తెచ్చె
వ్యవసాయదారులకేమొ
పుష్కలంగ నీళ్లుదెచ్చె