చిత్రం : పి. హరికృష్ణ-9 వ తరగతి-జి. ప. సె .పా లక్ష్మీదేవిపల్లి -మండలం: నారాయణరావు పేట-జిల్లా: సిద్దిపేట