భారతరత్నమా ....మళ్లీ ...రావయ్యా !!:-___డా.కె .ఎల్.వి.ప్రసాద్ ,హనంకొండ.
స్వామీ...అంబేడ్కరా,
మళ్లీ పుట్టవయ్యా...
పాత రోజులే
తిరిగి
పునరావృతమయ్యేట్లున్నాయ్!

హంగులు..ఆర్భాటలతో
నీ జన్మదినోత్స వ
సంబరాలకు
సిద్ధపడిపోతున్నాం.

నిన్ను గురించి
పూర్తిగా తెలుసుకోకుండానే
తెలిసినట్టు
ఫోజు పెట్టేస్తున్నాం,

నిరాధారంగా
నిన్ను నిందించేవాళ్లకు
సరైన గుణపాఠం
చెప్పలేకపోతున్నాం.

ప్రభూ...
మళ్లీ మా మధ్యకు రావయ్యా
దిక్కులు చూస్తున్న వాళ్లకు
దిశా నిర్ధేశం చేయవయ్య!!

(ఈ రోజు భారతరత్న, మన దేశ మొదటి న్యాయ శాఖా మాత్యులు,అందరివాడు,అంబేద్కర్ జయంతి)