చిట్టి సహాయం :-కవిత + చిత్రం : ఆనంద్. ఎ. వి. బి. ఎస్
చీమ ఒకటి నీటిపైన 
కొట్టు మిట్టు లాడుచుండ, 
పావురాయి చూసి అంత 
ఆకు తెచ్చే ! ప్రాకనిచ్చే !
ఒడ్డు చేర్చే క్షేమముగా ! 

"మేలు"  మరిచిపోక చీమ 
పొంచివున్న హాని ఎంచి, 
వేటగాని వేలు కరిచి, 
పావురాయి ప్రాణాలకు 
ముప్పు తప్పునట్లు చేసె !

కాన బాలలారా ! మీరు 
ఆపదలో వున్న వారి నెవరినైన, 
ఆదుకొనుడు, చేదుకొనుడు. 
మనసునిండ హాయి నింపు 
" మేలు మనకు మేలు చేయు "

----------------------------------------------------

మిత్రులందరికీ  శుభోదయం 
సరిగ్గా నేటికీ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం " ఆంధ్రభూమి " వారపత్రికలో 
పిల్లకోసం ప్రత్యేకంగా " బాల భూమి " మినీ పుస్తకం వొచ్చేది అందులో ప్రేత్యేకంగా బ్యాక్ కవర్గా వొచ్చిన నా కవిత + చిత్రం  (4 జులై 1993 )
మీతో పంచుకోవడం నాకు మహదానందం !