చిత్రం : బి. గాయత్రి , 2 వ తరగతి , ఎం. పి . యు .పి స్కూల్ , తుంబురు