స్ఫూర్తి * దీప్తి ••••• లేఖనం : రామానుజం; జేబులో : 8500630543 ,

 సీస  పద్యం  :
వృక్ష, జంతు, సహజ, భూగర్భ, మతబోధ 
              లందు చేర్చగ తండ్రి సాహసించె ;
పరిశీలక   ప్రకృతి    శాస్త్రజ్ఞు  డార్వి న్కు, 
           వంటబట్ట  లేదు,  వాన్కి  చదువు  ;
బయలుదేరె  ప్రపంచ    ప్రకృతి  పరిశీల
          నాధ్యాయ '  బీగలు ' నౌక యొకటి  , 
పెక్కు  శాస్త్రజ్ఞు లున్న  ,  నీతని  కవకాశ
          మొచ్చెను  పర్యటిం  చుటకు చాల  ;
తేటగీతి  
దీవుల (15) సమూహమందున తెలిసి కొనిన
పెక్కు  విషయాలు  రచనలు  చేసి  ,  చెప్పె  , 
జీవ          సృష్టిని     దేవుడే     చేయ లేదు  , 
దేవు     డుండిన      జీవహిం సేల ననియె    ;
బాని సత్వ     నిర్మూలనా     పాటు పడియె  , 
జీవ   పరిణామ    సిద్ధాంత     జీవ  మిచ్చె   !! 
     ~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~   
జననం : 27-12-1822#28-09-1895 : మరణం
  శ్రీ  డార్విన్ మహనీయ # మీకు  స్మృత్యంజలి