స్ఫూర్తి * దీప్తి:-లేఖనం : రామానుజం . జేబులో : 8500630543 .
   ***   శ్రీ  వివేకానంద  స్వామి   ***
సీస  పద్యం 
భారతావని పుత్రు    రామకృష్ణుని శిష్యు  , 
             ఆయనేను   వివేకనంద స్వామి  ;
సోదర  , సోదరి   యు లనగ   దీపించె   , 
          సు  ప్రసంగము చికాగొ నున్న ప్రజల  ;
వేదాంత  విషయాలు    సిద్దాంత  పరముగా, 
            బోధ సేయ , విదేశ ములలొ  మెచ్చె  ;
ధీరయువత  కని     నిత్యమొక్కటె   సూక్తి  ,       
            జీవన   గమనము    తీరు మార్చు  ;
తేటగీతి
జ్ఞాన    బోధయ్యె       కన్యాకుమారి  వద్ద  , 
నే డదే   వివేకానంద (రాక్)  మెట్ట యనగ  , 
స్ఫూర్తి  నిచ్చె  నాతని  బోధ  లోకు  లకును, 
జాతి     రత్నమే   ఆతండు   నాడు  , నేడు  , 
రామ  కృష్ణ మఠము    స్థాప  కాగ్ర   గణ్యు   !! 
            ~~~~~~~~@~~~~~~~~
జననం : 12-01-1863  # 01-07-1902 మరణం
      శ్రీ  వివేకానందునికి  #   స్మృత్యంజలి