నీచుడికి బుద్ధిమంతునికి ఉన్న తేడాపై పద్యాన్ని కొండల్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తారు : మొలక