చిరకాల బంధం:--లక్ష్మి రెడ్డి ,హైదరాబాద్

 చిన్న నాటి ఆ బంధం పవిత్రమైనది !
నేటి ఈ బంధం స్వార్థమైనది! 
చక్కని ఆ బంధం నిరాడంబరం 
ఆశకు  అంతు చిక్కని  ఈ బంధం  బహు స్వార్థం
కల్మషం ఎరుగనిది ఆ బంధం 
కనికరమెరుగనిది ఈ బంధం 
కలసి ఉంటే కలదు సుఖం 
అనేది ఆ బంధం
కలసి బ్రతకాలంటే కరెన్సీ కావాలన్నది 
ఈ కాలం బంధం  చివరికి....  ఏ విధమైన
బంధాలకైనా  కావాలి 
నిస్వార్థ మైన  అనుబంధం..
అప్పుడే ఆ బంధం చిరకాలం.