చిత్రం :ఎం.సిరివల్లి... షాదనగర్... రంగారెడ్డి జిల్లా......