స్ఫూర్తి * దీప్తి :- లేఖనం : రామానుజం. ప . జేబులో : 8500630543

 .    *    శ్రీ  మున్షి  ప్రేమ్ చంద్   *
సీస  పద్యం
ఉర్దు, హిందీ  భాష  ల్లో  రచయిత -- మున్షి
        ప్రేమ్ చందు  , కథలను యెన్నొ  వ్రాసె  ;
విద్య   శాఖలొ    పరీక్షించేటి    అధికారి    ;
         పెట్టె  సొంతముగాను  ప్రెస్సు నొకటి  ;
విధవగా  యుండెడి      శివరాణి   దేవిని  , 
            భార్యగా  స్వీకరిం చారు నితను   ;
బాజాద్ ఎ హుస్న్ ,గబన్,కర్మభూమి,ప్రతిజ్ఞ, 
              గోదాన్ , మనోరమ  --  గొప్ప వైన 
తేటగీతి
వివిధ    నవలలు  , సంపాదకీయ రచన  ;
కథలులో మేటి 'ఈద్ పండుగ'తొలి నిలిచె ;
గాంధి జీ బోధనలు స్ఫూర్తి యాయె మదిని ;
ప్రేమ    తత్త్వము  పొందియు పంచి  నట్టి   ;
సుచరి తుండేను, ప్రేమచం దురుడె,ఇలను !! 
          ~~~~~~~~@~~~~~~~~
జననం:31-07-1880#08-10-1936:మరణం            
 శ్రీ మున్షి ప్రేమ్ చంద్  #  వార్కి స్మృత్యంజలి