స్ఫూర్తి * దీప్తి :--లేఖనం : రామానుజం. ప . జేబులో : 8500630543

  *    నికొలస్  కోపర్నికస్    *
సీస  పద్యం
ఎవరిచుట్టు యెవరు తిరిగేది?సంశయం !
   భూమియా?సూర్యుడా?సూత్ర మేమి ? 
శోధించె  , నికొలసు    కోపర్నికస్  వేత్త     , 
         నిర్ధారణను చేసి  , నిజము  చెప్పె  , 
భూమి తనలొతాను , సూర్యుని చుట్టునూ, 
          పరిభ్రమిస్తుందని  ;  పగలు  , రేయి, 
యేర్పడు తున్నాయని; యెవరూ నమ్మలే  ! 
      తదనంతరము,సమ్మ తమనె భువిలొ ;
తేటగీతి
వైద్యు  నిగ : చర్చి  మతపెద్ద యై శ్రమించె ;
రూపు  దిద్దె , కాలప్రమాణ సూత్రములను ;
ఠంక   శాలలో    ధనరూప   టార్గె  టిచ్చె    ;
జీవి  తాన   ,  ప్రతిఘటన లే యెదురయె  !! 
         ~~~~~~~~@~~~~~~~~
జననం:19-02-1473#24-05_1543:మరణం            
  నికొలస్  కోపర్నికస్  #  వార్కి  స్మృత్యంజలి