*పూల తోట*. :---మిట్టపల్లి పరశురాములు--సిద్దిపేట చరవాణి 9949144820
భలే బాగుందిరా!
బంగారు పూలతోట!!
రకరకాల పూలతోడ!
రమ్యమైన మాతోట!!

మల్లె మందారాలు !
విలసిల్లు మాతోట !!
గునుగు గులాబీలు!
గుభాలించు మాతోట!!

ఛామంతి పూబంతితోడ!
సొగసైన మాతోట !!
తంగెడుతామరురతోడ!
తారసిల్లుమాతోట!!

బొండుమల్లెలతోడ!
మెండైన మాతోట !!
తెల్లనైనలిల్లిపాలవెల్లిలా!
పరవశించు మాతోట !!

జాజులువిరజాజులు !
జాభిలమ్మవెలుగువోలె!!
జగతి పూలబాటలోన!
జాలువారు మాతోట !!!