సాన్వి పాట విని ఆశీర్వదించండి : మొలక


 సాన్వి కలిత ముంబయి చిన్నారి నా మనుమరాలు. నిరుపమ - చందన్ ల పుత్రిక, మల్టీటాలెంటెడ్ బుజ్జిది హావభావాలతో పాడినపాట విని మీరూ మొలకపేజీ ద్వారా దీవించాలని కోరుకుంటున్నానండీ...:-జ్వలిత