చిత్రాలు : సి.హెచ్. జ్యోతి రాదిత్య. 4వక్లాస్ సెయింట్ ఆల్ఫన్సా హైస్కూల్ జయనగర్ అమ్మ..ప్రతిమనాన్న..వినయకుమార్