అష్ట దిక్పాలకులు:: కు బే రు డు (7) "శంకర ప్రియ"., శీ ల.,సంచార వాణి: 99127 67098

 👌రా రాజు కుబేరుడు
      రొక్కముల యెకిమీడు
    
      ఉత్తర దిశకు ప్రభువు
             ఓ తెలుగు బాల!   
   
               * * * * 
👌"కుబేరుడు" అనగా, కుత్సిత మైన శరీరము ( బేరము) కలవాడు. కాయ గాచిన కన్నులు గల ఉత్తముడు. కనుక "కాయ కన్మేటి"!
👌కుబేరుడు- ధనమునకు అధిపతి- ధనాధిపుడు! కనుక "రొక్కముల ఎకిమీడు"!
👌యక్షుడు అనగా పూజింప బడువాడు.. రారాజు! రాజులకు రాజు. యక్షులకు ప్రభువు. కనుక "జక్కుల దొర"!
                * * * * *
    (కుబేరుడు.. ఉత్తర దిక్పాలకుడు! అనగా ఉత్తరదిశ నేలువాడు. కనుక "వడచక్కి ఎకిమీడు"!  ధనదుడు అనగా ధనము నిచ్చువాడు. మరియు ధనమును రక్షించు వాడు. కనుక "చాగ కాడు".. అని, అచ్చ తెలుగు పదాలు! )
కామెంట్‌లు