తెలుగు బాల పదాలు::- అ ష్ట ది క్కు లు:- శంకర ప్రియ., శీ ల.,సంచార వాణి: 99127 67098

 👌 "దచ్చి కడలు" అనగా
       అష్ట దిక్కులు! సుమతీ!
       అచ్చ తెలుగు పదమిది!
              ఓ తెలుగు బాల! 
                 * * * * *
👌 "నలు గడలు" ( నాలుగు దిక్కులకు పేరు.)
      "దచ్చి కడలు" (యెనిమిది దిక్కులకు పేరు.)
       "ఈరైదు కడలు" (పది దిక్కులకు పేరు).... అచ్చ తెలుగు పదాలు.
             * * * * *
            ( దిక్కులు.. నాలుగు. అవి., "తూర్పు, దక్షిణము, పడమర, ఉత్తరము.. అనునవి". విదిక్కులు.. నాలుగు. అవి,. "ఆగ్నేయము, నైరుతి, వాయవ్యము, ఈశాన్యము.. అనునవి." దిక్కులు, విదిక్కులు వెరశి.. అష్ట దిక్కులు. "దిశ, కడ, దిక్కు.." అనునవి., అచ్చ తెలుగు పదాలు.,)