చిత్రాలు : - భవిత. అమ్మ, జ్యోతి నాన్న సుబ్బారావు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ హైదరాబాద్