బాలలకు మేలుకొలుపు *రచన : రామానుజం. ప-- జేబులో : 8500630543 .

 కంద  పద్యం   :
స్వాతంత్ర్యము కై  చేసిరి
వితరణ ; ధన,ధాన్య,కనక మిచ్చిరి భక్తిన్ ;
చైతన్యు లగుచు  ,  భారత
మాతకు రక్షకులు గాను,మారెను ప్రజలున్  !!
కామెంట్‌లు