చిత్రాలు : -వి.శ్రీమణికర్ణిక7వ,తరగతివిద్యా నికేతన్ మాడల్ హై స్కూల్,శేరిలింగంపల్లి,రంగారెడ్డి జిల్లా

 

కామెంట్‌లు