శ్రీ * గురుభ్యోన్నమః * :-- : రామానుజం. ప . జేబులో: 8500630543 .

 ఆట వెలది పద్యం   :
గురువుగారి నెపుడు గుర్తుంచుకొను మయ్య,                 
విద్య  నిచ్చి   ,  నిన్ను     తీర్చి   దిద్దె   ;                           
నీకు  తెలిపె  భావి , నియమాలు, నడవడి ;                  
వేరు   దేవు   డేల  ?  విభుడె   అతను  !!

కామెంట్‌లు