ప: గుణింతము గేయం: ఏ.సంయుక్త,8వ,తరగతి,జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల కొండపాకజిల్లా:సిద్దిపేట

 పలకల మీద దిద్దుదాము                     
 పావురాలను చూద్దాము              
  పిచ్చుకలతో ఆడుదాము
పిచ్చుమీటయి తిందాము
పుస్తకాలు కొందాము
ఫున్యధానము చెద్దాము    
ప్రూ అక్షరం పలుకుదాము
పెరుగు అన్నము తిందాము
పేర్లను పలుకుదాము
పై చదువులు చదువుదాము
పొగడ్తలను అపుదాము
పోరాటం చేద్దాము
పౌరుషంతో బతుకుదాము 
పంచదార పంచుదాము

కామెంట్‌లు