కాలములు (బాలలగేయం):-డి.కె.చదువులబాబుతెలుగు ఉపాధ్యాయుడుప్రొద్దుటూరు.కడపజిల్లా.9440703716

వచ్చిందండీ వచ్చింది
వేసవికాలం వచ్చింది
ఎండావేడిని తెచ్చింది
మండేనేలను ఇచ్చింది
చెమటాచుక్కల ఇచ్చింది
 
కావాలండీ కావాలి
చల్లని నీరూ కావాలి
ఖద్దరు బట్టలు కావాలి
కాళ్లకు చెప్పులు కావాలి
తలకూ గొడుగూ కావాలి

వచ్చిందండీ వచ్చింది
వానాకాలం వచ్చింది
మెండుగవానలు తెచ్చింది
జగతికినీటిని ఇచ్చింది
వాగులువంకలు తెచ్చింది

కావాలండీ కావాలి
ఆరినదుస్తులు కావాలి
తలకూగొడుగూ కావాలి
వేడిగవంటలు కావాలి
వెచ్చనికాఫీ కావాలి

వచ్చిందండీ వచ్చింది
వేసవికాలం వచ్చింది
మంచుబిందువులు తెచ్చింది
పొగలమంచుతో నింపింది
వణుకులఒళ్లూ ఇచ్చింది

కావాలండీ కావాలి
చలికీమంటలు కావాలి
ఉన్నీదుస్తులు కావాలి
వెచ్చనిదుప్పటి కావాలి
వెచ్చనినీరూ కావాలి!

కామెంట్‌లు