కలికాలం. ::యెల్లు. అనురాధ రాజేశ్వర్ రెడ్డి -- సిద్దిపేట

 కలికాలం కళ్ళారా చూడు
 వింత రోగం విజృంభన చూడు
 పేదవాడి బ్రతుకులు చూడు
 ఉన్నవాడి దర్పము చూడు
:: కలికాలం::
 పెరుగుతున్న ధరలను చూడు
 తగ్గుతున్న ధర్మాన్ని చూడు
 ప్రకృతి ప్రకోపము చూడు
 అరణ్యాల ఆక్రందన చూడు
:: కలికాలం ::
అబద్ధాల రాజ్యాన్ని చూడు
 కట్టుబొట్టు మార్పులు చూడు
 వరసలు మారిన తీరును చూడు
 పీకు తినే రాబందులు చూడు
:: కలికాలం :::
బ్రతుకులోన బరువులు చూడు
 మనసులోన మలినము చూడు
 నాలుక చేసే నాట్యము చూడు
 నీడను నమ్మని కాలము చూడు
:: కలికాలం:::
కామెంట్‌లు