శ్రీహరి:-సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 శా*నీటన్మున్గినగాచువాడు
హరియేనీనీడ తావీడకన్
బీటల్వారినక్షేత్రమెల్లచిగురుల్పెంపొందనామాధవున్
కోటల్గట్టియునిల్పిపూజ సలుపన్ క్రొంగొత్త మారాకులై
మీటున్డెందమునార్ద్రచిత్త ముడగున్మేలందుసంపూర్తిగన్

కామెంట్‌లు