సూక్తులు. సేకరణ. పెద్ది సాంబశివరావు, 9441065414. peddissrgnt@gmail.com


 ఊరు

@ఊరి ముందర చేను,  ఊళ్ళో వియ్యము అందిరావు.

@ఊరి ముందరి చేను వూరపిచ్చుకల పాలన్నట్లు.

@ఊళ్ళో యిల్లు లేదు ,  పొలంలో చేను లేదు.

@ఎద్దు బీదదయితే చేను బీద.

@ఎరువు పెట్టిన చేను, ఏలుబడి అయిన కోడలు.

@ఎరువు లేని చేను, వేగంలేని ఏరూ ఒకటే.

@ఏటి వొడ్డు చేను ఏరు వస్తే ఉంటుందా?

@కంచె మంచిది కాకపోతే చేను కొల్లబోతుంది.

@కంచెలేని చేను, తల్లిలేని బిడ్డ ఒక్కటే.

@చెట్టులేని చేను ,  చుట్టాలు లేని ఊరు.

@చేను పండినా చేట అప్పే ,  మొగుడున్నా మొండి మెడే.

@దుక్కికాని చేను తాలింపులేని కూర.

@ నా చేను నీకు రాసిస్తా దున్నుకొని పంట పండిస్తావా? అని అడిగిందట.


కామెంట్‌లు