*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

(కందములు)
29.
చీమల యత్నము భవితకు
భూమికగా స్నేహశక్తి. పొదుపుకు దారిన్
ధీమా సత్తా పెంచగ
పాముల నెదిరించి చంపు బలమిడు మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు