*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
34.
ఇతరుల పనులను జోక్యము
మతములపై ద్వేష  భావమతి స్వార్ధముతో
మితమును వీడిన. కదలిక
చతురత దూరెడు పలుకులు శత్రువు మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు