*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్--చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
16.
చింతనలుదయపు ధ్యానము
నంతఃకరణనుశుద్ధినాత్మపరీక్షన్
అంతస్థైర్యముశోధన
లంతర్వాహకము వాణి కాకృతి మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు