*ఆరాటం* ;----డాక్టర్. జానకిరామ శాస్త్రి కుందావజ్ఝల... కరీంనగర్

 అక్షర సేద్యం చేయాలని‌ -
ఆబగా ఆరంభించా!.
మనోక్షేత్రం  పై ఎన్నో ఎన్నెన్నో -
శంకలు పొడసూపాయి.
ఆషాఢ మేఘం అవనితో- దోబూచులాడినట్లుగా,      .     
భావనామయజీవితం
నాదు భాగ్యమనుకున్నా!             
చక్రవత్ భ్రమణంలో చిక్కి 
సంక్రమించిన 
విష‌యవాసనల దురాక్రమణే, 
మనోచాంచల్యానికి 
కారణంగా  గుర్తించా!   ‌‌.                    
 విలక్షణమైన విషయా వగాహనకై
 వినయంగా మొదలెట్టా.     .      ‌.    
మస్తిష్కపొరల్లొ నిండిన 
మిడి మిడి జ్ఞానంతో 
అంతా తెలుసు నని మిడిసిపడ్డా!   
ఆలోచనలన్నీ వర్షబుతువులో 
పంకిలమైన నీరులా ఉన్నాయి,
మనోస్వఛ్ఛతకు శరత్తులోలాంటి -
చంద్రుడు రావాల్సిందే !    
విస్తారమైన జ్ఞానానికి 
సమస్త ప్రపంచాన్ని -
ఆసాంతాం విలోకించాల్సిందే,
అందుకే అక్షరార్చన
సతతం చేయాల్సిన్దే...!!
 

కామెంట్‌లు