శ్రీ మహా భాగవత పోతన మణిపూసలు :-..వేముల శ్రీ వేమన శ్రీ చరణ్ సాయి దాస్ సిద్దిపేట.

కాంచన విమానము కలిగినది 
సత్పురుషులచే నిండైనది 
వైభవ  ప్రభావ ఒప్పారు 
జగతు కళ్యాణ నిమిత్తమది         7881 

సనక సనంద నాదులును 
సంతోషపు స్వాంతనులును 
యోగశక్తితో వేగముగా 
చేరిరి వైకుంఠంబును   
             7882 

మరకత రత్న తోరణ సమంచిత 
కుడ్య కవాట దేహళీ విరచిత 
ఏడవ ద్వారంబున ఇద్దరును 
ద్వారపాలకులనే జూచిరంత        7883 

హార కేయూర ధరుల కమనీయ 
కాంచన నవరత్నపు కాంగుళీయ 
సౌర భాగవత మత్త మధుకర 
కలిత సద్వన మాలిక  విరాజయ         7884 

గదా యుతులు ఘన చతుర్బాహుల 
ఉన్నతోత్సాహంబు గల మతుల 
నా రూఢ రోషాణలారుణి తాక్షు 
భ్రూలత కౌటిల్య ఫాలతలుల        7885 

చేతులలో బెత్తాలు ధరించి 
ఏకాంత మందిర ముందు నిలిచి 
కాపలా గాయుచు నుండిరి 
జయ విజయులు బాధ్యత గుర్తించి   7886 

విష్ణుదర్శన కూతుహలంతో 
లోపలికి వెళ్ళుట తలంపుతో 
సనక సనందనాదులు పోవగ 
అడ్డుకొనిరి తమదు భాద్యతతో       7887 

బృందారకులు చూస్తుండగ 
వారందరును వింటుండగ 
సనకాదులు యిలా యనిరి 
దారుణంబైన కోపంగ 7888.

*జయవిజయులకు సనకాదులు శాపమిచ్చుట* 
కావున........ 

పరమ అనంతుడు పరిపాలుని 
సుహృత్తమునిస్టు సర్వేశ్వుని 
మదాత్ములై కొలువ దర్శింపను 
మా కడ్డుపడిరి దురాత్ములని      7889 

కొందరిని ప్రవేశింప చేయుట 
మరి కొంతమందిని వారించుట 
దౌవారిక స్వభావముతో 
తగదు మీకును శంకం జేయుట          7890 

..............
కామెంట్‌లు