శ్రీ మహాభాగవత పోతన మణిపూసలు :-...వేముల శ్రీ వేమన శ్రీ చరణ్ సాయి దాస్, సిద్దిపేట.

*హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల వృత్తాంతము తెలుపుట* 

దక్ష ప్రజాపతి కూతురు దితియు 
మనసున పొడమె సంతాన రుచియు 
విరహతాప సమాగ వాంఛతో 
పతి కశ్యపున్ని సమీపించియు     7816 

ఇట్లనెను 

గజ యేనుగు అరటి తోటలను 
విదిలించినట్లు మదనుండును 
మనసును అల్లకల్లోలం జేసె
కావుము ప్రభుత్వ మెలర్పగను       7817 

అదియును గాక నా సవతులెల్లను 
భవత్కృపన గర్భంబులు వడసెను 
నిర్భరానందములో నుండ జూసి  
శోక వ్యాకులిత చిత్తము తోడను           7818 

మీరు మహా ధర్మ పండితులు 
లేవు మీరెఱుగని విషయాలు 
దుఃఖితులైన వారి కోరికలను 
తీర్చుట ధర్మము సత్పురుషులు     7819 

పతి సమ్మానంబును వడసిన 
అభిమత సంసిద్ధియు పొందిన 
ఉర్జిత యశము గలిగి లోక
స్తుతమై జువ్వెలు చెలువారిన       7820 

............
కామెంట్‌లు