*కరోనకాలము* *(తత్వము)*;- మిట్టపల్లి పరుశురాములు
ఏమికాలము దాపురించెనురా!
కలియుగమునందున
మాయరోగ-మొచ్చిచేరెనురా
మనబ్రతుకునందన             "ఏమి"

బంధుబలగము-బాధనొందెనురా!
బంధములనుతెంచి
సంధుసంధున...
తిరుగుచుండెనురా!!           ""ఏమి"

తల్లిపిల్లలు- తల్లడిల్లెనురా!
మానవ మనుగడందున 
కాని కాలమొకటివచ్చెనురా!
ఈనాటి కాలమున           "ఏమి"

కలిసిమెలిసిన-కలిమిపెరెగెనురా!ఆనాటికాలమున..
మేటిగుండెనురా!!
దూరభారమె -దుఃఖమాయెనురా!ఈనాటికాలమున
పాడురోగము-పడకవేసెనురా!
పరేషానుచేయగా!!               "ఏమి"

ఇంటిలోనె-ఇంపుగుండుమురా!
ఈకాలమందున
కడపదాటిన-కాటువేయునురా!
కఠినంపుపురుగు.      "ఏమి"

గుంపులందు-కూడబోకుమురా!!
ఈజగతియందున
తరిమితరిమి-తన్నివేయుమురా!
ఈపాడుపురుగును
పాతరపెట్టెయ్యిసోదరా!!    "ఏమి"
          

కామెంట్‌లు