మినీలు ....!!:- డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్--హన్మకొండ

 కొల్లాయిగట్టితేనేమి ?
బోసినవ్వుల గాంధీ -
పదవులకు దూరమైతేనేమి ?
సత్యాగ్రహమనెడు -
ఆయుధముపట్టి ...
సకలభారత జనులను ,
ఏకత్రాటిపైకి తెచ్చి ..
స్వాతంత్ర్యము తెచ్చేగా !
అహింసామార్గము 
బోధించి ....
హింసకుగురిఅయ్యేగా 
మహత్ముడు ...
అశువులు బాసేగా ...!!
-------------------------------------
పొట్టివాడైతేనేమి 
మా శాస్త్రీజీ 
బహుగట్టివాడులే !
రాజకీయాలలో 
లాల్ బహుదూర్ 
ముద్ర ....
ఆదిప్రత్యేకములే !
బాధ్యతగల మంత్రి 
సైనికుడిని .....
రైతన్ననూ.....
ప్రస్తుతించిన 
ప్రధానమంత్రి .....!
తాష్కెంటు ....
ఒప్పందసీమయే
ఆయన 
మృత్యుభూమిగమారె
ప్రజలజ్ఞాపకాలలో
ఆయన మరీ....
పొట్టివాడుగామిగిలిపోయె!
-------------------------------------
 
కామెంట్‌లు