బాలల కోసం "స్వామీ వివేకానంద" సూక్తులు.;-సేకరణ:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 131) అశ్రధ్ధ వలన పోగొట్టుకునే దానికన్నా అజ్ఞానం వలన పోగొట్టుకునేదే ఎక్కువ.
132) విద్య జీవితానికి వెలుగును ఇస్తుంది.
133) నిరంతరం వెలిగే సూర్యుడిని చూసి చీకటి భయపడుతుంది.అలాగే నిరంతరం శ్రమించే వాడిని చూసి ఓటమి భయపడుతుంది.
134) పసిబిడ్డను తల్లి ముద్దాడుతుంది.ప్రేమపూరితమైన ఆ ముద్దులోనే భగవంతుడున్నాడు.
135) వివేకవంతుడు ప్రతిపనినీ తనకు నచ్చేరీతిలో మలుచుకుంటాడు.
(సశేషము)


కామెంట్‌లు