*మిట్టపల్లి నానీలు*;-;- మిట్టపల్లి పరశురాములు
సుఖానికి పొంగి!
కష్టానికి కృంగి!
పోకుండ ఉండడమే
జీవితం!!

కొన్నాళ్ళుసుఖం!
కొన్నాళ్ళుకష్టం!
పున్నమి అమావాస్యల
వస్తుపోతుంటాయి!!

సాధ్యంకాదు
అనుకుంటే!
ఏమీజరుగదు!!
ప్రయత్నిస్తే ఫలితంనీదే!

కష్టపడి కొండలు
ఎక్కితేనే!!
అందమైన దృశ్యాలు
చూడగలము!!


కామెంట్‌లు