బాలగేయం:-సత్యవాణి

 కథ చెప్పవే అమ్మ కథచెప్పవే
కమ్మనైనటువంటి కథ చెప్పవే
రాజురాణుల కథలు పాతబడెనే నేడు
చీమపావురం కథలు చెప్పినావేఅమ్మ
మొసలి కోతీకథలు మొన్ననే చెప్పావు
కాకి నక్కా కథ చక్కగా నాకొచ్చె
కోతి ముల్లూ కథ కొత్తదేమీకాదు
ఎలుక సింహం కథను ఏనాడొ విన్నాను
నక్క కొంగాకథా నాకు వద్దేవద్దు
ఆవు పూలీ కథ అప్పుడెప్పుడో తెలుసు
పిల్లి రొట్టీ కథను మళ్ళీనువు చెప్పకే
కథ చెప్పవె అమ్మ కథచెప్పవే
మన వీరగాధలను వివరించవే అమ్మ
మనసు పెట్టీవిందు మరల చెప్పినను
ధీరచరితులకథలు దినదినము చెప్పవే
వీరసైనిక కథలు వినగ ఇష్టమనాకు 
ఆలకించగ నేను
అచ్చెరువు నొందగా
కథచెప్పవే అమ్మ
కథచెప్పవే
మంచి కథ చెప్పవే
           
కామెంట్‌లు