చిత్రం ; తీగల చైత్ర6వ, తరగతిZPHS గుర్రాలగొందిజిల్లా సిద్దిపేట. 

కామెంట్‌లు