చిత్రం ; యస్.హర్షిత7వ,తరగతిZPHS గుర్రాలగొందిసిద్దిపేట జిల్లా. 

కామెంట్‌లు