చిత్రం ; కందుకూరి కవిత8వ, తరగతిZPHS గుర్రాలగొందిజిల్లా సిద్దిపేట. 

కామెంట్‌లు